(c) Rosa Strippe 2019 – Saskia – Portrait Praktikantin

(c) Rosa Strippe 2019 - Saskia - Portrait Praktikantin

(c) Rosa Strippe 2019 – Saskia – Portrait Praktikantin